شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک نخود و لوبیا

کود بیولوژیک نخود و لوبیا

معرفی محصول :

اسـتفاده از کودهـاي بیولوژیـک از جملـه راهکارهاي بهبود تـأمین عناصـر غـذایی در کشـاورزي پایـدار میباشد. باکتري ریزوبیوم، که بر روي ریشه بقـولات بـه صـورت همزیست زندگی میکند، نیتـروژن هـوا را تثبیـت نمـوده و در اختیار گیاه قرار می دهد. بهبود مقدار تثبیـت نیتـروژن توسـط ریزوبیومها، می تواند بـا روشهـاي مختلفـی از جملـه انتخـاب سویه هاي مناسب هر رقم و توجه به اثرات متقابل ریزوبیـوم بـا دیگر ریزجانداران خاك انجام شود. کود بیولوژیک تقویـت شـده ویژه حبوبات شرکت نیواگرو داراي بــاکتري های همزیست با ریشه نخود لوبیا و... میباشد. کـود بیولوژیـک ویژه حبوبات، افزایش رشـد گیـاه، مقاومـت گیـاه در برابـر شـرایط نامسـاعد محیطــی و بعضـی از بیمــاريهـاي خــاکزي، تــأمین نیتروژن مورد نیـ از گیـاه بـه ویـژه در شـرایط دیـم (نخود) و در نهایـت محصـول بیشـتر و بـا کیفیـت بـالاتر را تضـمین خواهـد کـرد. به این دلیل که شرکت جهت یافتن بهترین سویه ها از کادری متخصص جهت کشت و تکثیر بهترین سویه در مناطق مختلف استفاده تا بهترین و با کیفیت ترین محصول را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش