شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک گندم و جو

کود بیولوژیک گندم و جو

معرفی محصول :

کود بیولوژیک ویژه گندم و جو حاوی انواع میکروارگانیسم ها که به صورت همیاري با ریشه گیاهان خانواده غلات مثل گنـدم، نیتـروژن هـوا را تثبیت می کند. همچنین نقش این باکتريها در توسعه سریع سیسـتم ریشهاي، تقویت بنیه بیشتر گیاهچه ها در مراحل اولیه رشـد، افـزایش درصد جوانه زنی، افزایش سطح سبز مزرعه، افزایش قدرت تحمل گیاه به تنشهاي محیطی غیر زنده (خشکی و شوري و ...) و عوامل زنده (سیاري از بیماريهاي خاکزاد) و نهایتا افزایش عملکرد محصول به اثبات رسیده است.

این باکتري در همیـاري بـا گیاهـانی ماننـد گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 10 تا 30 درصد نشان داده است که البته این افزایش عملکرد را علاوه بر تولید نیتروژن، به تولید هورمونهاي محرك رشد گیاه از جمله اکسـین هـا نیـز نسـبت داده اند.

این باکتريها سبب افزایش تعداد و طول ریشه هاي فرعـی و تارهاي کشنده و در نهایت افزایش سطح جذب ریشه کـه نتیجـه آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه است می شوند. کــاربرد کود بیولوژیک ویژه گندم و جو بــا افــزايش ميــزان آسيميلاسيون, موجب بالا رفتن نقل و انتقال مواد به دانه شده و سرعت پر شدن دانه را افزایش می دهد که این امر افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.

 

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش