شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک چغندر قند

 

کود بیولوژیک چغندرقند

معرفی محصول :

کودهاي زیستی حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت چغندرقند می باشند. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتريهاي محرك رشد گیاه که در کود بیولوژیک ویژه چغندر قند مورد استفاده قرار گرفته اند. باكتريهاي محرک رشد گياه با توانایي توليد آنزیم آمينو سيكلوپروپان-1-كربوكسيلات دي آميناز مي توانند ميزان اتيلن گياه را كاهش دهند و جوانه زني گياه را بهبود بخشند. باكتريهاي کود بیولوژیک ویژه چغندر قند وقتي به سطح بذر ها مي چسبند در پاسخ به ترشح اسيدهاي آمينه ترشح شده در بذر، اسيد ایندول استيک سنتز مي كنند كه این اسيد باعث تحریک سلولهاي گياه و طویل شدن آنها مي شود در نتيجه مي تواند بر سرعت و درصد جوانه زني بذرها مؤثر باشند. باکتريهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسمهاي مختلف، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهاي مستقیم شامل تثبیت زیستی نیتروژن، حلالیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیم کننده هاي رشد و ویتامینها می باشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند. از مکانیسم هاي غیرمستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم هاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنش هاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان می شوند.

 

 

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش