شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک ازتوباکتر

کود بیولوژیک ازتوباکتر

معرفی محصول :

گونه هاي مختلف ازتوباکتر از مناطق بسیار گرم و حاره تا مناطق قطبی و در محدوده pH 3 تا 9یافت میشوند. با اینحال عمدتاً در خاكهاي خنثی تا قلیائی یافت می شوند. نقش ازتوباکتر در رشد گیاه به واسطه تولید هورمون هاي محرك رشد، توان حل کنندگی فسفاتهاي نامحلول، افزایش جذب عناصر، تثبیت نیتروژن، افزایش مقاومت به تنشها و بیوکنترل عوامل بیماریزاي گیاهی میباشد. برخی سویه هاي ازتوباکتر پتانسیل خود را در زیست پالایی اراضی آلوده نشان داده اند. نتایج معنی داري در مورد اثر تلقیح ازتوباکتر بر رشد محصولات مختلف از جمله غلات، سبزيجات و درختان مثمر بدست آمده است. نیاز ازتوباکتر به مواد کربنی ساده و کمبود مواد آلی در بسیاري از خاكهاي کشاورزي، عدم قطعیت در تکرارپذیري و اثر بخشی مایه تلقیح ازتوباکتر و عدم توان رقابت با کودهاي شیمیایی در افزایش عملکرد محصول از مهمترین دلایل رونق کمتر استفاده تجاري از مایه تلقیح ازتوباکتر است. با این حال توان ماندگاري طولانی مدت ازتوباکتر در خاك و بسته هاي مایه تلقیح و قابلیت کاربرد آن براي محصولات مختلف از مهمترین مزیت هاي نسبی ازتوباکتر است. در مناطقی که دارای محدویت شوری هستند، می توان از باکتری های محرک رشد مانند ازتوباکتر به عنوان کود زیستی استفاده نمود. به نظر می رسد این باکتری ها از طریق افزایش جوانه زنی، افزایش ارتفاع گیاه، افزایش زیست توده تولیدی و تعدیل اثرات تنش شوری باعث افزایش رشد و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه می شوند.

لیست دیگر کودهای بیولوژیک نیواگرو

کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش