شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود های آگرومیک

اگرومیک

اگرومیک شرکت دانش بنیان نیو اگرو با داشتن بیشترین ازت محلول و قابل جذب ترکیب با عناصر هیومیک، فولویک، عصاره جلبک دریایی و ریزمغذی ها (آهن، روی، منیزیم ، منگنزو...) جایگزین مناسب کود اوره می باشد.


ویژگی ها:


مناسب برای افزایش رشد ساقه به دلیل داشتن ازت بالا و ترکیب شده با اسید هیومیک و فولویک
مناسب برای توسعه ریشه به دلیل داشتن ترکیبات ریز مغذی
برطرف کننده نیاز گیاه به عناصر میکرو
افزایش گلدهی، تشکیل میوه و عملکرد
بهبود کمیت، کیفیت و تعداد حبه در خوشه

کارشناس فروش