×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 633

انواع پوشش های بذر

جنین:


در اکثر بذور اندازه کوچکی دارد. حداکثر بذور با جنینهای درشت مقدارش حدود 12 درصد وزن کل ماده خشک . در بعضی بذور مثل غلات 3-1 درصد وزن کل خشک را داراست. معمولا در قاعده بذر قرار می گیرد. دارای یک محور است که این محور از دو سمت رشد می کند. یک طرف آن تولید ریشه چه radicle و از سمت دیگر تولید ساقه چه hypocotyls می کند. از نظر اندازه جنین بذور به دو قسمت تقسیم می شوند: بذور آندوسپرمی و غیر آندوسپرمی . در بذور غیر آندوسپرمی که بافت ذخیره ای بذر را لپه ها تشکیل می دهند به دلیل جذب این مواد به جنین قبل از بالغ شدن بذر اندازه جنین رشد زیادی می کند درصورتی که در بذور آندوسپرمی جذب مواد ذخیره ای به جنین پس از بلوغ بذر و عمدتا در زمان جوانه زنی صورت می گیرد.بنابراین در زمان بلوغ اندازه جنین رشد زیادی نمی کند و در نتیجه کوچکتر هستند.


پوسته میوه:


پوسته بذر testa که شامل دو قسمت جزیی تر تستا ( پوسته خارجی بذر) و هیالین ( پوسته داخلی بذر) می باشد. این دو نوع پوسته میوه و بذر از دیواره تخمدان منشا می گیرد. سایر پوسته ها: شامل آلرون است که خارجی ترین قشر سلولهای بافت آندوسپرمی است که حدود 7% وزن خشک کل بذر را تشکیل می دهد. این مقدار دارای 20 % چربی- 20%پروتئین- 20%مواد معدنی و 40 % بقیه مواد است. غشای هیالین اهمیت خیلی زیادی در جلوگیری از نفوذ آب به بذر در زمان انبارداری دارد. بیشتر مواد موجود در این غشا از چربی ها می باشند. مواد رشدی و تنظیم کنندگی رشد هم در لایه آلرون واقع شده. عمده 20 درصد پروتئین مواد متابولیکی هستند چون هورمونها و تنظیم کننده ها از جنس پروتئین می باشند. وظایف لایه آلرون هم به عنوان تولید کنندگی مواد رشدی . صادر کننده مواد رشدی. و همچنین نقش واسطه بین آندوسپرم و جنین در زمان جوانه زنی دارد. سلولهای اسکوتلوم جزیی از آلرون هستند که در بین جنین و بافت ذخیره ای قرار می گیرند که گاهی اوقات به آن سپرچه هم می گویند.


بافت ذخیره ای:


بافت ذخیره ای در نهاندانگان که عمدتا شامل اندوسپرم و لپه می باشد حاصل لقاح مضاعف آنتروزوئید و هسته دوتایی می باشد. بنابراین از نظر کروموزومی سلولهای این بافت 3n کروموزومی بوده و عمدتا سلولهای درشتی می باشند . این سلولها تا قبل از انتقال مواد غذایی به آنها زنده می باشند ولی پس از رسوب مواد غذایی به داخل آنها حیات سلول از بین می رود . مقدار بافت ذخیره ای در بذور مختلف بین 85-60% می باشد. کمیت و کیفیت این مواد ذخیره ای دارای تاثیرات زیادی می باشد به طوری که قدرت سبز شدن – اندازه گیاهچه – مقاومت بذر – ارزش تغذیه ای بذر به این بافت و مقدار آن بستگی دارد.

کارشناس فروش