سلامت و کیفیت خاک:

 

بیوارگانیک نیواگرو به علت اثرات سازندهای که بر خصوصیات فیزیکی (پایداری خاکدانه ها)، شیمیایی (افزایش ظرفیت نگهداری عنصری) و بیولوژیکی (اکتیویته بیوماس میکروبی) دارد، به عنوان رکن باروری خاک شناخته شده است. به طور خلاصه نقش بیوارگانیک در تامین سلامت و کیفیت خاک را میتوان به شرح زیر بیان داشت:

 

 1. منبع کربن و انرژی برای میکروارگانیسمهای خاک
 2.  منبع عناصر غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، فسفر و …
 3. پایداری و نگهداری ذرات خاک به عنوان خاکدانه یا خاک واحد و کاهش خطر فرسایش خاک
 4. توسعه تخلخل خاک و افزایش ظرفیت نگهداری هوا و آب و تسهیل توسعه و رشد ریشه ای
 5. حفظ و ابقای عناصر غذایی و جلوگیری از هدررفت آنها با افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) و ظرفیت تبادل آنیونی (AEC)،
 6. جلوگیری از فشردگی و تراکم خاک با پائین نگهداشتن وزن مخصوص ظاهری و ممانعت از ایجاد قشرها و پوسته های سخت، ترک و گسل
 7. افزایش قابلیت خاکورزی و تغییر در خصوصیات خاک مثل کاهش چسبندگی، افزایش نفوذپذیری و نرمی خاک
 8.  ابقای کربن از اتمسفر و دیگر منابع
 9.  کاهش اثرات محیطی منفی مثل اثر حشره کشها، فلزات سنگین و بسیاری از آلاینده های دیگر،
 10. افزایش قدرت بافری خاک و مقابله با تغییرات سریع اسیدیته خاک
 11. افزایش سرعت نفوذ آب در خاک و کاهش تولید رواناب.

 

اثر بیوارگانیک بر حاصلخیزی و باروری خاک:

 

همانگونه که ذکر شد توان باروری خاک حاصل ویژگیهای فیزیکی خاک است. ویژگیهای فیزیکی خاک که از عوامل مهم و مشخص کننده رشد گیاهان می باشند، خود تابع عوامل مختلف است.

در این بحث اثر متقابل مهمترین خواص فیزیکی خاک و بیوارگانیک مورد بررسی قرار میگیرد.

 

1 - رنگ خاک:

رنگ خاک شاخص دقیقی برای تعیین حاصلخیزی نیست زیرا شاخصی کیفی به شمار میرود. در برخی موارد رنگ تیره خاک میتواند نشاندهنده میزان ماده آلی بیوارگانیک مناسب و کافی باشد. هر چه رنگ خاک زراعی تیره تر باشد به دلیل گرمتر شدن زودتر سطح خاک، در بهار زمان کشت تسریع می شود.

 

2 - ساختار خاک:
آرایش ذرات خاک در تشکیل خاکدانه ها، اندازه و پایداری خاکدانه ها، بر روی تخلخل، نفوذپذیری و مقاومت آنها بسیار مؤثر است و ماده آلی بیوارگانیک به دلیل ایجاد هسته مرکزی در تشکیل خاکدانه ها در پایداری و قوام آنها بسیار موثر است.

 

3 - تخلخل خاک و نفوذپذیری آن:
تخلخل خاک مبین حجم منافذ و روزنه های خاکی است و معبری برای جریان آب و هوا محسوب میشود. میزان تخلخل خاک (60-30 درصد)، تابعی از ساختمان، بافت و محتوای ماده آلی خاک میباشد. ماده آلی بیوارگانیک با بهبود شرایط خاکدانه سازی، وضعیت تخلخل خاک و نفوذپذیری آن را بهبود می بخشد.

 

4 -بافت خاک:
بسیاری از خواص خاک مثل تخلخل، نفوذپذیری، قابلیت فراهمی و ابقای عناصر غذایی تابعی از بافت خاک میباشند. ذرات شنی با اندازه mm2-05/0 بر توزیع هوادهی و زهکشی خاک بسیار مؤثرند اما در حاصلخیزی خاک نقش کمتری دارند. رس که اندازه ذرات آن کوچکتر از mm002/0 است واجد بار منفی، سطح ویژه وسیع و خاصیت ابقای عناصر غذایی میباشد اما در کلاسه بندی بافت خاک خواص فیزیکی کمرنگ تری در نفوذپذیری و زهکشی دارد. ماده آلی دارای خاصیت اصلاح کننده بافت در خاکهای سبک و سنگین است.

 

5 - ظرفیت نگهداری آب خاک:
میزان ظرفیت نگهداری آب خاک متأثر از نوع بافت و میزان ماده آلی بیوارگانیک میباشد. در حالتهای مختلف میزان آب خاک متفاوت است.

 

6 - عمق خاک:
عمق ریشه ها بر مقدار خاک در دسترس ریشه ها که آب و مواد غذایی را برای گیاه تأمین میکند، موثر است و بوسیله سطح ایستابی، سنگ بستر، کفه ها و سخت لایه ها و pH پائین محدود میشود.

 

7 - شیب خاک:
میزان رواناب تابعی از شیب خاک است، زیرا میزان فرسایش در آن بالاتر است و برای کاهش فرسایش خاک، عملیات مدیریتی خاصی را طلب میکند. ماده آلی بیوارگانیک با افزایش نفوذپذیری خاک باعث کاهش رواناب ایجاد شده و کاهش فرسایش میشود.
کارشناس فروش