اسيد آمينه چيست و چرا بايد در تغذيهء گياه از اسيدهاى آمينه استفاده كنيم؟

 اسيدهاى آمينه مولكولهاى آلى كوچكى هستند كه واحدهاى تشكيل دهندهء پروتئينها ميباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند. گياهان ميتوانند با استفاده از عناصر موجود در آب و هوا و خاك، طى فرآيند فتوسنتز اسيد آمينه بسازند، ولى اين فرآيند انرژى زيادى از گياه مصرف ميكند، تغذيهء گياه با كودهاى اسيد آمينه باعث ميشود گياه بتواند اين انرژى را ذخيره كرده و از آن در مقابله با تنشهاى شورى، خشكى، گرما، سرما و آلودگى هوا استفاده كند.همچنين اسيدهاى آمينه نقش بسيار مؤثرى در گرده افشانى و لقاح، جوانه زنى بذر، تقويت ديوارهء سلولى، سنتز كلروفيل، تنظيم باز شدن روزنه هاى برگ، تنظيم رشد رويشى و زايشى، تشكيل گل و ميوه، رنگ گيرى وتشكيل قند در ميوه، تنظيم هورمونهاى گياهى و هم افزايى جذب عناصر در گياه دارند. اسيدهاى آمينه به دليل اندازهء كوچكشان، به راحتى از روزنه هاى برگ جذب ميشوند. توجه داشته باشيد يك كود اسيد آمينه زمانى ميتواند مفيد باشد كه مخلوطى از تعداد زيادى اسيدهاى آمينهء قابل جذب باشد.

 

 محصول نیواگرو برای تامین اسید آمینو گیاه

 37a06e4a72d6cb27621f1ed829bbee81 M

 

AMINO ACIDS 30%

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی می شوند که اسیدهای آمینه ضروری به آن دسته از اسیدهای آمینه گفته می شود که گیاه قادر به سنتز آنها نبوده و باید در اختیار گیاه قرار بگیرد این ترکیب باعث افزایش قند و اسیدهای آمینه در بافت گیاه وغلیظ نموده  شیره سلولی گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی  اکسیدان و حفظ سلامت غشا در شرایط تنش سرما می گردد .

ویژگی های منحصر به فرد اسیدآمینه نیواگرو

 • افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و یخ زدن پاییزه ، زمستانه و بهاره 
 • افزایش کیفیت گلهای تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدی
 • افزایش میزان کاروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
 • عدم تحریک رشد جدید
 • تجمع قندهای محلول
 • اسیدهای آمینه و پرولین
 • جلوگیری از سال آوری گیاه
 • تضمین کننده عملکرد محصول
 • بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
   کاهش ریزش جوانه گل و میوه های تازه تشکیل شده است

 

 

شماره کارشناس نیواگرو

برای دریافت اطلاعات بیشتر 

086-46485174

 

کارشناس فروش